Pedagogistan Marianne

Marianne Lindskog Persson arbetar som pedagogista på de kommunala förskolor som ligger på Högaborg i Helsingborg. Läs mer om vad hennes spännande roll går ut på.

”Jag skall bygga förtroende och relationer som skapar GLÄDJE, LUST och NYFIKENHET att arbeta tillsammans med BARN, FAMILJER och KOLLEGOR på vår förskola.
Uppdraget som pedagogista är utmanande och komplext och jag ser mig som en del av sammanhanget. Som pedagogista arbetar jag i nära samarbete med arbetslagen för att tillsammans utveckla verksamheten på olika sätt.

Som pedagogista vill jag verka för att göra barnen synliga i samhället.

På våra förskolor är vi inspirerade av Reggio Emilias filosofi som utgår från barnens nyfikenhet och delaktighet. Vi har utvecklat pedagogistans roll i samspel med pedagoger och förskolechefen. Rollen som pedagogista ser ofta ut på olika sätt på olika förskolor och är i ständig förändring utifrån olika behov.

Pedagogistans ansvar är att se helheten, se andra lösningar och vända på tankarna. Vara inspiratör men också provokatör men samtidigt vara en trygghet för pedagogerna i det dagliga arbetet på förskolan. Synliggöra sammanhang och vara ”ihoplimmare”. Arbeta utifrån NYFIKENHET och LYSSNANDET som viktiga värden. Vara en värdehävdare!
Som pedagogista har jag ett särskilt ansvar för att i samarbete med alla se till att verksamheten utvecklas och att projekten planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av den pedagogiska dokumentationen som verktyg. Att göra barns och pedagogers lärprocesser synliga. Att arbeta aktivt för att det systematiska kvalitetsarbetet ständigt utvecklas. Vara ett stöd i utformandet av den pedagogiska miljön, kopplat till uppdraget och våra projekt.

Pedagogistan skall tillsammans med kollegor bygga en organisation med DELAKTIGHET och INFLYTANDE som bärande värden. Se till att våra gemensamma pedagogiska överenskommelser hålls och lever i det dagliga arbetet. Mitt fokus ligger på det pedagogiska uppdraget genom att ansvara och leda olika grupper. Vara ett stöd i att koppla ihop teori med praktik och tvärtom.

Detta är en ny yrkesroll som är mycket spännande och utmanande! Den utvecklas och förändras hela tiden och kan då bidra till att skapa intelligenta sammanhang för alla på förskolan.”