Så arbetar vi

Alla barn är kompetenta barn. Barn upptäcker tillsammans och lär av varandra.

Kunskap

Vi ser barn som är fulla av nyfikna frågor och som befinner sig i ett ständigt lärande. Barnens intresse styr hur vi lägger upp verksamheten och hur vi bygger upp våra lärandemiljöer. Vi undersöker vår omvärld tillsammans med barnen och skapar ny kunskap. Hos oss har alla, barn som vuxna, lika värde och vi bemöter varandra med respekt.

Nyfikenhet

Barn lär hela tiden, på egen hand eller tillsammans med andra. Forskning visar att glädje och lek är viktiga förutsättningar för inlärning. Vi pedagoger är nyfikna medforskare på barnens resa och uppmuntrar dem att hitta nya lösningar. Allas röst är av vikt och vi lär av varandra, barn som vuxen.

Samarbete

Vi arbetar utifrån Skolverkets läroplan och i den betonas vikten av omsorg, fostran och lärande som en helhet. Hos oss är alla delaktiga och barnen har inflytande i både stora och små beslut. Tillsammans är vi delar i ett sammanhang och både barn och vuxna är lika betydelsefulla. Här värdesätter vi en mångfald av tankar, erfarenheter och kulturer.

Vi lyssnar till barnens funderingar och teorier och uppmuntrar dem att finna egna lösningar utan att ge färdiga svar. Vi använder oss av våra lärandemiljöer för att väcka nyfikenhet, utmana och stimulera barnen.

Våra mål

Förskolans uppdrag styrs av olika kommunala, nationella och internationella riktlinjer. Utifrån dessa planerar och diskuterar vi pedagoger vår verksamhet.

I arbetet med barn anser vi att det är viktigt att inspirera till framtidstro och omtanke om vår värld. Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utforska sin relation med omgivningen, samt att se sin del i det stora sammanhanget. Världen idag ställer krav på hur vi lever i och använder oss av vår omvärld. Våra barn är framtiden!